نام خدایان ایران باستان

افزون بر اهورامزدا « بزرگترین خدایان » در پارس شواهدی درباره آیین پرستش خدایانی دیگری نیز وجود دارد ، نام این خدایان از روی الواح گلی تخت جمشید بدست آمده است ، تعداد این خدایان بسیار محدود است و از تعداد واقعی آن بسیار کمتر است ، فهرستی که تا به امروز شناسایی شده به شرح زیر است :

 


  1. اهورامزدا = خدای خدایان
  2. زروان ( زمان )
  3. وستای بغا ( واحد الهی جمعی که عناصر آن به نحو یکسان ستایش می شد )(Visai Baga)
  4. میزدوشی ( الهه وابسته به باروری و قدرت ) (Mizdushi)
  5. نریسنگه ( وابسته به پرستش آیین آتش ) (Naryasanga)
  6. برتکامیه ( این خدا ناشناخته است ) (Brtakamya)
  7. هوریره ( ایزد خورشید طالع ) (Hvarira)
  8. آرتچه ( در سنن پارسی فهرست نشده است ) (Artcha)
  9. آناهیتا ( الهه آب مقدس )
  10. میترا ( خورشید )

 

خدایان دیگری هم وجود دارند ک هیچ مشخصاتی از آنان وجود ندارد ، یکی از الواح گلی است که معرف این 4 خداست کد این لوح گل PF339  است.

تهیه و تنظیم : پسر ایرونی*******************************

/ 0 نظر / 12 بازدید