کتاب الکترونیکی پیشگویی های زرتشت

      دریافت

 

عنوان اثرپیشگویی های زرتشت

موضوعادبیات تاریخی

نویسنده  : 

مترجم     :  صادق هدایت-- ارباب کیخسروشاهرخ

فرمت      :  صفحه وب HTML

معرف      : 

تاریخ درج   :  01/01/1384

مشاهده    :  59297

توضیحات :  ترجمه از متن پهلوی نوشته های زیر قسمتی از متن این کتاب می باشند: گشتاسب شاه پرسید : این دین چند سال روا(رایج - برقرار) باشد و پس از آن چه هنگام و زمانه رسد؟ جاماسپ بیتخش(دانشمند - حکیم) گفتش : این دین هزار سال روا باشد، پس آن مردمانی که اندر آن هنگام باشند،همه به مهر دروجی (پیمان شکنی) ایستند، با یکدیگررشک و دروغ کنند و بان چم (سبب) ایرانشهر (کشور ایران) را به تازیان بسپارند و تازیان هر روز نیرومندتر شوند و شهر شهر فراز گیرند. .... قسمت دوم :http://www.mehriran.ir/pages/ebooks/index2.pdf

/ 0 نظر / 11 بازدید