سخنان حکیمانه ی فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است .

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد .

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است .

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است .

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند .

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی .

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست .

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد .

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست .

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .

جایگاه پرستش گران کوهستان است .

آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد .

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت .

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد .

*****************************************************

تهیه و تنظیم:پسر ایرونی

/ 0 نظر / 10 بازدید