بدون شرح
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به وب سایت "بدون شرح" . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 

سفره شیراز

*در این مثنوی سعی شده است اسامی خوراک ها و آلات خوان شیراز آورده شود*

    کاشکی دلت یی شبی پرپر کنه

                                         سرنزده یاد سمندر کنه

    میگن کمین نیسّی ولی من بازم

                                         سفره شیراز و  برت میندازم

    اشکنه ربی دوپیازه آلو

                                    کوفته هولو، خورش بادنجون ، کودو

    شکر پلو ایور ، شیش انداز اوور

                                     یخنی او ورتر ،‌نون شیراز او ور

    نون پادرازی، نون سنگک ، شونه ی

                                     بازاری و هراتی و دون دونه ی

    نون کماچ ، نون تنک ، نون گتک

                                     ترخونی و ترتیزک و شملیزک

    ایور ترحلوو ، اورش رنگنک

                                      زلیبی نمه ی ، بخورک یی چارک

    تلف ایور ، نیوقه قسبک  اوور

                                      خرک ایورتر ، حاجی قوتک اوور

    کله پاچه ایور ، اوور پاچه پلو

                                      کلم پلو ،‌نرگسی ، قمبر پلو

    شامی نخود میون لب تخت اوور

                                      ترشی جاشیر کنار مدبخت اوور

    گوشت کوه ی خوب تو کماجدون جدا

                                      کباب کنجه ش دم یخدون جدا

    خیارزه و کمبیزه و تربیزه

                                      تربیزه شم گنده تر از کمبیزه

    انگور لرکش ، بنه ، قیسی ، مویز

                                       سلف گرفته ، ترو تازه تمیز

    چنگال و آش کارده و حلوی کاسه

                                   یی کاسه هم باشه زیر نیمکاسه

    یخنی عروس دوماد ، کته ، حراروت

                             شوربوی لب  سوزی که هی بخواد فوت

    آشی که ، یی وجب روغن ، روش باشه

                              یا کوفته ریزیه ی ، تو جوغن روش باشه

    زهک کنار دوغ نایب شکن

                                    پنیر خیگ ، چربه ، لولک یی دومن

    ماس کیسه ی جا افتاده تابسون

                                    پنیر تازه ی تازه ی کلـــــــــــسون

    از کاچی بابونه ، تو ، بابونه پلو

                                     تودوریا ارده شیره ی شت و رو

    تو دوریا یی چی دیگه م هس ایه

                                   سیب عروس شده ی ترش مصریه

    از ادووا چن تو دونه ی هل جدا

                                     نمک جدا ، گلپر و فلفل جدا

     پوی پاتیل باقله آبشن جدا

                                    آسک جدا ، ابزار بیختن جدا

    نمک تبرزه ی بیزیده ی پوی الک

                                   بخنی عدس ماشک با او پیازک

    تخمک و تخم آبپز و کیالک

                                         کازو و نقل پیرزن ، لواشک

    تاره ی پر از یخ و غرابه ی عرق

                                  شیریپ بیریز یخا کنه تق و تق

    نسترن و گاو زبون و شاطره

                                 کاسنی و اترج و بهار بهتره

    برفو رو وردار کوتراشش بکن

                                 وختی شد آبچوییده یواشش بکن

    یه کولوک سرکه شیره م روش بیریز

                                 شدوی که شد،بخور بازم توش بیریز

    پوی شود باقّله گوشت وآلو

                                  کنار شل بریونی کپّه ی لیمو

    پوی دیگ داغ یتیمک گندنا

                                  کنار    آش سبزی    شود لوبیا

    پوی خره خرمو  سه چارک رگاله

                                  ذرت که یی اسم دیگه ش بلاله

    دور و بر دوری ماشک نرگسی

                                  کوفته ی سبزی کف ظرفوی مسی

    کنار دمپخت هنوزم هه،بهه...

                            چی هسّ و لوی چی کلّه گنجشکی هه

    ملچ ملچ نکن،قتق کن،بخور

                                     چن چنه کن،مهر تو از من نبر

********************************************

١-سر نزده:سر زده   ٢-کمین:شکمو     ٣-ایور:اینور   ۴-نون پا درازی:نوعی نون شیرین که دراز وکوچک است و شیارهایی دارد مانند پا

۵-نون کماچ:نون شیرمال   ۶-ترتیزک:سبزی شاهی  ٧-شملیز:شنبلیله

٨-شملیزک:آبگوشت شملیز  ٩-نمه ی:واحد وزن شیرازی  ١٠-چارک:واحد وزن شیرازی

**************************تهیه و تنظیم:پسر ایرونی****